"People with high assurance in their capabilities approach difficult tasks as challenges to be mastered rather than as threats to be avoided."
--Albert Bandura

Sunday, August 22, 2010

SEJARAH MODEL PENGAJARAN SOSIAL


            Adakah anda tahu apa itu teori pembelajaran sosial? Menurut ahli teori pembelajaran sosial menyatakan bahawa teori pembelajaran sosial adalah kebolehan kognitif manusia dan faktor-faktor seperti ciri-ciri fizikal, personaliti, kepercayaan, dan sikap yang mempengaruhi tingkahlaku manusia serta persekitaran di mana manusia itu berada. Pengaruh ini bersifat timpal balik kerana tingkahlaku individu boleh mempengaruhi sikap dan kepercayaan individu lain. Pemerhatian individu pada persekitaran yang dihadapi juga boleh mempengaruhi sikap dan kepercayaan individu tersebut. Secara umumnya, teori ini bertumpu kepada pembelajaran yang berlaku dalam konteks sosial dengan memberi pertimbangan kepada bagaimana manusia belajar sesama manusia melalui pembelajaran pemerhatian.


Pelopor


Albert Bandura (1925 hingga kini)

            Albert Bandura sangat terkenal kerana telah banyak membuat kajian mengenai cara bagaimana manusia belajar melalui pemerhatian. Sebagai contoh, beliau telah mengkaji bagaimana kanak-kanak belajar melalui modeling. Berdasarkan hasil kajian-kajian beliau, Bandura telah berjaya mengembangkan satu teori kognitif sosial mengenai bagaimana manusia berfungsi.

Apa itu model pengajaran sosial?

            Menurut ahli teori sosial, tingkahlaku koperatif bukan sahaja meransangkan murid-murid secara sosial, tetapi turut secara intelek. Oleh itu, ahli teori sosial  mencadangkan agar guru memberi tugas pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan interaksi sosial bagi mencapai matlamat tersebut. Apabila wujud kerjasama dalam kalangan murid-murid semasa menyiapkan sesuatu tugasan, mereka akan lebih berjaya menjana tenaga berbentuk kolektif yang dikenali sebagai senergi. Model pengajaran sosial ini bertujuan untuk membantu pelajar menajamkan pemikiran melalui interaksi dengan orang lain serta cara bekerjasama dengan individu lain secara produktif. Mod dalam model sosial lebih menekankan kepada penyiasatan atau penerokaan secara kumpulan seperti dalam pembelajaran koperatif dan main peranan.      

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails